POËZIE

In zijn poëzie werkt hij in meerdere betekenislagen, referenties die hij niet verduidelijkt. Hij werkt ook met digitale hulpmiddelen; kunstmatige intelligentie software waarmee hij eerst een basis creëert en, al naar gelang eigen inzicht, het gedicht verder bewerkt tot een [on]leesbaar geheel waarbij hij zichzelf regelmatig afvraagt waar het in hemelsnaam over gaat en hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Een hele serie onder de naam “Willekeur 1 – 20” is zo gemaakt. U vindt gedichten uit zijn eerste roman Blauwe Aarde, “gevonden” poëzie [gedichten gebaseerd op teksten door derden; hetzij uit krantenartikelen, stukjes gevonden teksten op straat […]].

Veel gedichten zijn automatisch geschreven in een [1] sessie en soms herschreven, nadat hij ze lange tijd liet zijn zoals ze waren.

Zijn gedichten zijn te koop via de webshop in een tweetal werken: “Tijdschrijver MMX [2010]” en “Willekeur 1 – 20”.

ESSAYS

Dit geldt niet voor zijn essays, waarin hij u een verhelderend beeld geeft van zijn vrijzinnige gedachten en van zijn mindset. Hierin staat met name het begrip ontvlechten centraal, waarmee hij ons media-genieke tijdperk vol overdaad, “dubbelspraak” en nihilistisch vermaak een spiegel voorhoudt en hij u zijn eigen intersubjectieve betekenisgeving schenkt over de niet-bestaande objectiviteit. adamadams toont u zijn wereld onbevangen, met open vizier en ko[s]mische noot, als eerste mensch, aardling, aardprofeet, betekenisgever, vader van het mensengeslacht en nog meer van dergelijke naamgevingen zoals eerste tuinier, schoffelkoning, pantoffelheld op sokken, koning der aardappeleters […].

Ja, zijn humor kent geen grenzen, geen begin en geen einde, net zoals en ook zijn visie, leven, blikveld en levensdrang. U leest u over muziek, politiek, religie, beeldende kunst en wat dies meer zij.

PROZA

Proza staat er vanzelfsprekend ook op deze website. Met zijn debuutroman “Blauwe Aarde” heeft hij geheel in eigen stijl een verhaal geschreven waarin onze aardvader en aardmoeder, in de huidige tijd, een romantische rit beleven waar de lezer rode appelwangetjes van krijgt. Dat uiteraard niet van schaamte, maar van opwinding. Zo leest u in de, voor een deel op ware gebeurtenissen gebaseerde, roman(ce) wat er “echt” gebeurde toen Adam en Eva van de heerlijk sappige appel aten. Ja, dat waren spannende tijden. Duikt u, voor het slapen gaan, met adamadams’ boek onder de lakens en …? Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 6 van Blauwe Aarde.

Aan het vervolg “HaRPSiCHoRD”, wordt reeds gewerkt. Het concept is klaar, zo ook in grote trekken de verhaallijnen, de personages en de hoofdstukindeling. Nu is het zaak om tijd te hebben cq krijgen cq nemen om het geheel uit te werken. Dat wordt een flinke dobber en naar verwachting ergens rond […] zal deze klus zijn geklaard. Dat schiet lekker op zo. Het eerste hoofdstuk is wel klaar.

Kijk hier voor een eerste indruk – hoofdstuk 1 van HaRPSiCHoRD.

POETRY

Within his poetry he works in various layers and multiple meanings. References to things he does not make clear, just to confuse you, so you are forced to think more deeply. Sometimes he uses digital aids, artificial intelligence software with which he creates some basics and, within own insight, re-works the poem to a [un]readable unity. Regularly he wonders to himself how he got this one and what it means. The “At Random 1 – 20” series are made like this. Also you will find on these text pages poetry from his first novel “Blue Earth”, “found footage” poetry [poetry based on texts by others; from newspaper articles, snippets of texts he found on the streets […]].

Many poems are written in one session, in automatic writing and sometimes [but not necessarily] adjusted after reviewing them.

In the web shop you can buy his two publications: “Timewriter MMXV [ 2015]” , a collection of his works so far and “At Random 1 – 20”.

ESSAYS

Such is not the case in his essays, in which he writes clear words of free thought and within an open mindset. In his essays unweaving is a central concept, in which he mirrors our media-genic era full of excess, “double-speak” and nihilistic amusement, He shows you his inter-subjective notices about the non-existing objectivity; his world with an unbiased open view and co[s]mical note, as the first human, earthling, prophet of the earth, giver of meaning, father of the human race and more of such names like the first gardener, king of hoe, henpecker, king of potato eaters […].

Yes, his humor does not know any boundaries, no beginning and no end, just like and as his vision, life, his vital urge. In his essays you will read about music, politics, religion, arts and other subjects.

PROSE

Of course you will find prose as well here. He is the writer of the novel “Blue Earth”. Unfortunately up until now this novel is only available in Dutch language. In this début he wrote, in his own style, a story in which our earths’ father Adam and earths’ mother Eve, in the current time, are enjoying the most romantic ride. The reader will get red apple cheeks (that is a Dutch word, quite literary translated into English and should be translated correctly as ruddy cheeks) by reading this book. This not out of shame, but of pure excitement. You can read in the, partly on reality based, romance what “really” happened when Adam and Eve ate from the deliciously juicy apple. Yes, those were very exiting days. Are you jumping, before you fall asleep, with adamadams’ book under the sheets and…?

He is also working on the follow-up of “Blue Earth”; a novel with the working title “HaRPSiCHoRD”. The concept is ready, just as the storyline, the characters and the way the chapters are divided. Now it’s time to find, get and take time for it and work it all out. That will be hard working and around […] he expects to be ready with this one. That’s not nearby in time.

The first chapter however is ready. See here for the first chapter of HaRPSiCHoRD.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google